Privacyverklaring

Ingangsdatum: 25 december 2018

Als Stichting sportpromotie Kaag en Braassem zijn wij in contact met veel bewoners van gemeente Kaag en Braassem, clubleden en betrokken vrijwilligers. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden beveiligd.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld

Bij het invullen van de verschillende formulieren op de website sportpromotiekaagenbraassem.nl worden de volgende gegevens gevraagd:

Sportverkiezing

 • (Voor)naam, e- mailadres
 • (Voor)naam, Sport, Leeftijd, categorie, prestaties

Sportcafé

 • (Voor)naam, leeftijd, woonplaats, vereniging, e-mailadres.

Doeleinden voor gebruik van de persoonsgegevens

 • De gegevens worden gebruikt bij het nomineren van sporters, coaches en teams bij de jaarlijkse sportverkiezing.
 • In de publicaties en op de website staan namen van actief betrokken vrijwilligers en kunnen namen van genomineerde/deelnemende sportende inwoners van Kaag en Braassem staan.
 • In publicaties en op de website staan foto’s van activiteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens

 • Binnen de stichting kunnen vrijwilligers bestanden met persoonsgegevens krijgen in het kader van de uitvoering van hun taak,  de bezorging van verenigingspublicaties of het verzorgen van uitnodigingen voor sport- en algemene verenigingsactiviteiten. Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.
 • Ingevulde aanmeldingsformulieren worden bewaard in een afgesloten ruimte.
 • Opgeslagen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het gebruik ervan.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden, anders dan in het kader van aan de stichting gerelateerde activiteiten.

Recht op inzage en correctie

 • Er is recht op inzage van de eigen opgeslagen persoonsgegevens en kunnen indien nodig de gegevens corrigeren of aanpassen.
 • Een verzoek hiertoe kan worden ingediend via een mail aan info@sportpromotiekaagenbraassem.nl 

Verwijderen van gegevens

 • Zodra de jaarlijkse bijeenkomsten/activiteiten/verkiezingen voorbij zijn, worden de persoonsgegevens verwijderd.

Klachtrecht

 • Klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegeven kunnen door de betrokkenen worden gericht aan de stichting via een mail naar info@sportpromotiekaagenbraassem.nl 
 • Indien de stichting een verzoek of een klacht niet of slechts gedeeltelijk afhandelt, kan de betrokkene desgewenst een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.